ПРЕДМЕТ

чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост Условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между ТУБО ЕООД ЕИК: 207131919 и КАНАЛ 24 ЕООД ЕИК: 207379124, наричани по-долу за краткост „Доставчик на продукти и услуги“ , собственик на интернет страница с адрес vik-uslugi-sofia24.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост Потребител на Интернет страницата, във връзка с използването на Интернет страницата.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

чл.2. Информация относно Доставчика на продукти и услуги:
ТУБО ЕООД с ЕИК: 207131919, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85, тел.: 0887 866 969 и 0884 490 090, електронна поща: info@vik-uslugi-sofia24.com.

КАНАЛ 24 ЕООД с ЕИК: 207379124, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. НАДЕЖДА 2, бл.261, вх. Д, ет. 7, ап. 123

чл. 2.1. Надзорни органи:

  • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Интернет сайт:www.kzp.bg;
  • Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл:kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
  • Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул. Витоша № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт:www.cpc.bg

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 3. Интернет страницата, продуктите и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в настоящите Условия.

чл. 4. Доставчикът на продукти и услуги не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки

чл. 5. Доставчикът на продукти и услуги си запазва правото да ограничава достъпа до определено съдържание публикувано на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без за това да се изисква изричното непосредствено съгласие на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди или пропуснати ползи за Потребителя.

чл. 6. Доставчикът на продукти и услуги си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

чл. 7. Основните характеристики на продуктите и услугите, предоставяни на Потребителите от Доставчикa на продукти и услуги чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
чл. 7.1. Доставчикa на продукти и услуги предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикa на продукти и услуги предоставя информация за себе си, предоставяните от него продукти и услуги, актуални предложения, информационни съобщения, свои контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
чл. 7.2. Доставчикa на продукти и услуги предоставя възможност за свързване с него посредством телефонно обаждане или чрез форма за контакт на Интернет страницата (Форма за обратна връзка). В този случай Потребителят следва да попълни посочените от Доставчикa на продукти и услуги полета (Име, e-mail, телефон както и възможност за генериране на кратко текстово изявление с ограничени брой символи) и да натисне динамичен бутон „Изпрати“. При използване на тази услуга Потребителите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и Доставчикa на продукти и услуги, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчикa на продукти и услуги за предоставяне на определена услуга или продукт и не поставя Доставчикa на продукти и услуги и Потребителя в договорни отношения. Следва да се счита, че съответния Потребител, отправил запитване по имейл до Доставчикa на продукти и услуги, е сключил договор с Доставчикa на продукти и услуги за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчикa на продукти и услуги.
Доставчикът на продукти и услуги не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв, но ще направи необходимото за да предостави обратна връзка във възможно най-кратък срок.
чл. 7.3. Доставчикът на продукти и услуги предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

 

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 8. Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика на продукти и услуги или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
чл. 8.2.  Доставчикът на продукти и услуги си запазва всички права посочени в предходната алинея.
чл. 8.3. Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика на продукти и услуги или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика на продукти и услуги върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика на продукти и услуги.

чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика на продукти и услуги или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика на продукти и услуги или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 10. Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на продукти и услуги на който и да е от Потребителите на Интернет страницата.
чл. 10.1. Доставчикът на продукти и услуги не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
чл. 10.2. Доставчикът на продукти и услуги не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Условията няма да води до недействителност на целия договор.

чл. 12. Настоящите Условия влизат в сила за всички Потребители, считано от 01.12.2022.

чл. 13. Условията могат да бъдат изменяни от Доставчика на продукти и услуги по всяко време, като всяка промяна в Условията влиза в сила спрямо Потребителите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с Условията и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.